Sprawy o opiekę nad dziećmi

Kancelaria adwokacka pomaga przygotować stosowaną dokumentację, reprezentując swoich klientów przed sądem i organami administracyjnymi. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Sąd, wydając wyrok orzekający rozwód, rozstrzyga jednocześnie spór o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Może przy tym uwzględnić pisemne porozumienie małżonków lub wysłuchać małoletniego poza salą sądową, jeśli pozwala na to jego stan zdrowia, rozwój umysłowy oraz odpowiedni stopień dojrzałości.


Prawa rodzicielskie wiążą się przede wszystkim z obowiązkiem sprawowania pieczy nad synem lub córką, zarządzania ich majątkiem, wychowania, a także poszanowania ich godności. Szczególne znaczenie w przypadku spraw rozwodowych ma dobro małoletniego oraz jego interes społeczny.

Prawo do opieki nad dzieckiem


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ojca i matki do opieki nad dzieckiem są po rozwodzie równe. Sąd często proponuje małżonkom mediacje przy udziale bezstronnego mediatora w celu osiągnięcia porozumienia, które będzie zadowalające dla obu stron. Natomiast, gdy na drodze postępowania dowody np. opinie biegłych wskażą, że jednego z małżonków należy uznać za lepszego opiekuna pod względem emocjonalnym, sąd przyzna mu pełną władzę.


Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców jednemu  z rodziców polega na wskazaniu przez sąd prawa tego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka. Wówczas rodzic współdecyduje o istotnych sprawach dziecka. Takich jak wybór szkoły czy sposób leczenia. Ponadto podejmowanie decyzji w każdej ważnej dla małoletniego kwestii wiąże się z koniecznością uzyskania zgody obojga rodziców.