Sprawy o rozwód i separację

Kancelaria adwokacka prowadzi pomoc prawną swoim klientom oraz reprezentuje ich przed sądem. Specjalizuje się w sprawach o rozwód i separację, które reguluje Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks rodziny i opiekuńczy.


Wniosek o separację oraz pozew rozwodowy wymaga dodatkowego złożenia w sądzie:

  • oryginału odpisu zupełnego aktu małżeństwa,
  • oryginałów odpisów skróconych aktów urodzenia wspólnych dzieci, jeśli są małoletnie,
  • aktu notarialnego regulującego kwestię ustanowienia rozdzielności majątkowej, jeśli strony dokonały zniesienia wspólności małżeńskiej,
  • odpisu orzeczenia w sprawach o władzę rodzicielską lub alimenty, jeżeli takie postępowania się toczyły,
  • zaświadczenia o dochodach.

 

W wyniku postępowania sądowego o separację dochodzi do stwierdzenia, czy nastąpił zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami i jaki jest jego charakter. W tym celu należy wykazać brak więzi fizycznej, psychicznej i ekonomicznej między stronami. W postępowaniu o rozwód sąd bada czy rozkład pożycia jest zupełny i trwały.

W wyniku postępowania sądowego dochodzi do stwierdzenia, czy nastąpił zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami i jaki jest jego charakter. W tym celu należy wykazać brak więzi fizycznej, psychicznej i ekonomicznej między stronami.

O czym rozstrzyga sąd?

 

Wszystkie sprawy rozwodowe kończą się wyrokiem sądu, który rozstrzyga o rozwiązaniu małżeństwa bez orzekania o winie lub z ustaleniem winy, podziale wspólnego majątku, władzy rodzicielskiej, alimentach lub sposobie użytkowania wspólnego mieszkania. Wraz z rozwiązaniem małżeństwa ustaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że dochody oraz nabyte przez małżonków rzeczy tworzą od tego momentu ich odrębny majątek.


W przypadku separacji nie dochodzi do rozwiązania małżeństwa, ponieważ sąd może orzec o jej zniesieniu. W składanym pozwie strona wskazuje, czy podjęto próbę mediacji lub innego sposobu rozwiązania sporu pomiędzy małżonkami.


Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną, przygotowuje stosowne dokumenty, w tym wnioski i pozwy oraz reprezentuje klientów przed sądem.